NORMES DE PARTICIPACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE LA FIRA NOCTURNA DE PORTO CRISTO

1. DIA DE CELEBRACIÓ DE LA FIRA

Divendres dia 9 de juliol de 2021

2. HORARI DE LA FIRA

De les 19.30 a les 00.00

3. LLOC DE REALITZACIÓ

Passeig de Cap des Toi

4. PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El període de presentació de les sol·licituds serà de dia 24 de juny a dia 2 de juliol de 2021 ambdós inclosos. La inscripció de participació a la fira s’haurà de fer per correu electrònic o sol·licitud dirigida a la delegació de Turisme de l’Ajuntament de Manacor o a la oficina de turisme de Porto Cristo amb el següent contingut:

Sol·licitud de participació:

Nom, llinatges, adreça, telèfon

Fotografia del producte que es vol vendre.

Descripció de la naturalesa dels productes que exposen.

Número de metres de la parada (amb un màxim de 5 metres lineals de llarg i 2 metres d’amplària).

Delegació de Turisme

Ajuntament de Manacor

Telèfon:  971 84 91 26

Telèfon oficina turisme Porto Cristo: 662 350 882

Correu electrònic:  turisme@manacor.org i www.visitmanacor.com

El període de presentació de sol·licituds serà publicat a la pàgina web www.manacor.org, www.visitmanacor.com i xarxes socials. En el cas que no s’enviï la sol·licitud dins el termini no es tendrà opció a participar a la fira.

5. PARTICIPACIÓ AL MERCAT vendrà determinada per:

5.1. En primer lloc tendran prioritat els venedors locals que tenguin productes amb qualificació de mestre artesà, sempre que quedi documentalment justificat.

5.2. En segon lloc els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats a Porto Cristo tendran un dret preferent per accedir a un lloc de venda.

5.3. En tercer lloc tendran prioritat els venedors del terme municipal de Manacor que tenguin articles artesans i/o ecològics, antiguitats i/o bijuteria.

5.4. En quart lloc, tendran prioritat aquells mercaders que ofereixen articles i/o productes més adequats a criteri de l’organització, prèviament seleccionats i que puguin ser d’interès comercial de la zona.

6. AUTORITZACIÓ DE LA VENDA dels següents productes:

6.1. Productes dels comerços locals.

6.2. Articles artesans i/o ecològics, antiguitats i bijuteria (p.e. objectes de test, avarques, sabó natural, aromes, perfums, brodats, decoració en vidre, decoració en espelmes, ceràmica, bijuteria artesanal…)

6.3. S’accepten activitats o venda de caire artístic com puguin ser pintors, dibuixants de caricatures, espectacles de mímica, etc. exceptuant actuacions musicals o aquelles que puguin provocar molèsties per renous als veïnats.

6.4. A criteri de l’organització també s’acceptaran aquells articles diferents dels esmentats que puguin ser d’interès comercial per manca d’oferta a la zona.

6.5. Es prohibeix la venda d’aliments, begudes i menjar elaborat.

7. ORGANITZACIÓ

L’enumeració dels espais a ocupar per cada titular, l’adjudicació i la distribució dels llocs de venda serà efectuada per l’organització.

8. HORARI

L’hora límit de descàrrega i muntatge de les mercaderies dins el recinte serà fins a les 18.30h. Els llocs que quedin lliures a partir de les 19 hores podran ésser ocupats per un altre venedor a criteri de l’organització. A la 1.00h de la matinada del dia 10 les mercaderies han d’estar desmuntades.

9. DEURE DELS VENEDORS

Els participants tenen el deure d’ocupar i ordenar el lloc de la forma prevista a les normes i d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’embrutiment de la via i dels espais públics. Per aquest motiu disposaran de dipòsits o recipients adequats d’un sol ús, on es dipositaran els residus que vagin produint per tal de facilitar els treballs del servei de recollida de fems i neteja pública.

El fems generat per la venda s’haurà de dipositar als contenidors de recollida selectiva més proper a la zona del mercat. Els venedors estan obligats a no causar molèsties al veïnats.

Tenen també el deure d’adoptar les mesures oportunes amb la finalitat d’evitar la incidència negativa sobre el medi ambient i mantenir les condicions de neteja i higiene segons la normativa de la COVID-19.

10. OBLIGACIONS DELS VENEDORS

Els venedors estan obligats a complir les instruccions organitzatives i de funcionament que els indiqui el personal autoritzat de l’Ajuntament i/o la Policia Local. A més tenen l’obligació de complir amb la normativa estatal i autonòmica vigent en el moment de celebració de la fira, per fer front a la crisis sanitària ocasionada per la Covid-19 així com la resta de normativa sectorial.

Els venedors estaran obligats a estacionar els vehicles als llocs disponibles destinats a tal fi.

En cas d’utilització de bombetes a la parada aquestes hauran de ser de baix consum. Els generadors de corrent utilitzats han de complir amb el que queda exposat a l’article 2 i 4 de la directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu sobre emissions sonores a l’entorn ocasionades per màquines d’ús a l’aire lliure.

Els venedors tendran l’obligació d’utilitzar carpes de color blanc per a la venda i l’exposició dels seus productes.

S’ha de fixar sobre la mercaderia, de manera visible, una bandereta o cartell amb el preu del producte.

11. MOBILIARI URBÀ

Resta expressament prohibit el desplaçament d’elements del mobiliari públic urbà, amb independència del motiu que determini aquesta conducta.

12. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat mitjançant qualsevol tipus d’aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat abusiva que atempti contra els drets d’altres comerciants. S’exceptuen els venedors de discos, cassettes, CD o similars, als quals es permet la reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, sempre que el volum no sigui excessiu ni molest i compleixi les limitacions que s’estableixen reglamentàriament.

Els generadors de corrent utilitzats han de complir amb el que queda exposat a l’article 2 i 4 de la directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu sobre emissions sonores a l’entorn ocasionades per màquines d’ús a l’aire lliure.

Manacor, 21 de juny de 2021

Arxius adjunts:

Sol·licitud Fira de Porto Cristo

Menú