#ManacorPlatgesSegures

Gaudeix de l’entorn natural!

Política de qualitat
Carta de serveis 2022
Programa d'Objectius 2022
Analítica d'aigües
Política de qualitat

L’Ajuntament de Manacor es compromet a mantenir implantat un Sistema de Gestió segons la Norma de qualitat UNE-ISO 13.009 de gestió de platges, a les següents platges del municipi: s’Illot, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cala Antena, es Domingos Grans i Petits, i Cala Murada, amb l’objectiu d’oferir uns serveis de qualitat que siguin sostenibles amb l’entorn i aconseguir la satisfacció de tots aquells residents i turistes que gaudeixen de les nostres platges.

L’Ajuntament, mitjançant l’ens gestor, es compromet a:

 • Compatibilitzar l’afluència d’usuaris a les platges amb el respecte al medi ambient, gestionant els recursos i prevenint la contaminació i els riscos higiènic-sanitaris, especialment els derivats de la Covid-19.
 • Controlar els impactes ambientals de les activitats, instal·lacions i recursos, i establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a minimitzar-los.
 • Complir la legislació vigent que sigui aplicable i altres compromisos complementaris, que sense ser obligatoris, puguin tenir una repercussió favorable sobre la qualitat dels serveis prestats i el medi ambient.
 • Garantir un control i seguiment de les activitats que es realitzen a les platges, establint mecanismes de millora continua en col·laboració amb tots els agents implicats en la seva gestió.
 • Fomentar la participació activa dels usuaris, establint sistemes de comunicació que permetin atendre les seves queixes i suggeriments i avaluar el seu nivell de satisfacció en relació amb les infraestructures i serveis de les platges.
 • Facilitar l’accés a les platges a usuaris amb mobilitat reduïda.
 • Desenvolupar una gestió de platges participativa, en la que s’aprofitin les capacitats de totes les empreses implicades.
 • Definir i avaluar periòdicament un programa d’objectius i metes, amb la finalitat d’impulsar la millora continua a les nostres platges.

Aquesta política serà comunicada al personal municipal, als usuaris i a les empreses implicades en la prestació dels serveis a les platges.

Manacor, 27 d’abril de 2021

Maria Antònia Truyols Martí
Delegada de Turisme

Sebastià Nadal Santandreu
Delegat de la Zona Costanera

Carta de serveis 2022

El Ayuntamiento de Manacor, a través de la Delegación de Turismo, tiene como principio de actuación mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en las playas del municipio, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los ciudadanos y visitantes, y mejorar la información puesta a disposición de todos los usuarios.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

 • Oficina municipal de información turística

Plaza del Convent, 3 – 07500 Manacor Tel. 971 84 91 26

Horario: De lunes a viernes de 8.30 a 14.00h. Abierta todo el año.

 

TEMPORADA DE EXPLOTACIÓN DE LAS PLAYAS

Del mes de mayo al mes de octubre.

Horario de 9:00 a 18:30h. El horario incluye todos los servicios excepto salvamento y socorrismo.

SERVICIOS DURANTE LA TEMPORADA DE BAÑO

 • Salvamento y socorrismo
MES HORARIO HORAS
MAYO 12.00 – 16.00 h 4
1-14 JUNIO 11.00 – 17.00 h 6
15-30 JUNIO 11.00 – 18.00 h 7
JULIO 10.00 – 19.30 h 9,5
AGOSTO 10.00 – 19.30 h 9,5
1 – 16 SEPTIEMBRE 11.00 – 18.00 h 7
17-30 SEPTIEMBRE 11.00 – 17.00 h 6
OCTUBRE 12.00 – 16.00 h 4

 

 • Pasarelas de acceso a discapacitados.
 • Servicios higiénicos públicos y adaptados a personas con discapacidad.
 • Lavapiés.
 • Recogida selectiva de residuos.
 • Servicio de limpieza.
 • Alquiler de hamacas y sombrillas.
 • Red de voleibol (s’Illot, Porto Cristo, s’Estany d’en Mas y Cala Murada).
 • Silla anfibia para personas con discapacidad.
 • Aparcamiento público y aparcamiento para personas con discapacidad.
 • Carteles informativos sobre los servicios de la playa.
 • Análisis y control de la calidad de el agua del baño y de la presencia de hongos en la superficie de los lavapiés.
 • Sistema de recogida y tratamiento de quejas y sugerencias.

COMPROMISOS

 • Renovación de los equipamientos de las playas: torres de vigilancia, baños públicos, pasarelas, lavapiés, sombrillas y hamacas.
 • Limpieza manual de la arena y control de la calidad.
 • Correcta gestión de los restos de posidonia acumulados en función de la temporada y posterior deposición para ayudar a la regeneración de las playas.
 • Limpieza y mantenimiento de las instalaciones para evitar riesgos higiénico-sanitarios.
 • Recogida selectiva de residuos y frecuencia de retirada adecuada para evitar acumulaciones y malos olores.
 • Control de la calidad del agua de baño para asegurar unas condiciones higiénico-sanitarias optimas, con la realización de analíticas periódicas y comunicación de los resultados.
 • Realización de encuestas a los usuarios para conocer su grado de satisfacción.
 • Tratamiento de las quejas y sugerencias de los usuarios.
 • Supervisión de los trabajos realizados por la empresa del servicio y otras empresas contratistas para evaluar sus servicios.

INDICADORES

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Manacor dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad que incluye una serie de indicadores pera el seguimiento de la eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan:

 • % satisfacción calidad de cada servicio a través de la encuesta a usuarios.
 • Número de quejas relacionadas con cada servicio.
 • Número de irregularidades la supervisión de los servicios.
 • Número de avisos de salvamento y primeros auxilios.
 • Cumplimiento del tiempo de respuesta en el servicio de socorrismo y salvamento.
 • Cumplimiento del resultado análisis y calidad del agua de baño.
 • Cumplimiento análisis superficie lavapiés.

OBJETIVOS

Anualmente se definen unos objetivos de calidad para todas las playas, con la intención de mejorar las infraestructuras y la calidad del servicio que  se ofrece a  los usuarios. Los objetivos aprobados para la presente temporada pueden consultarse en la web de turismo www.visitmanacor.com

SISTEMA DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Su opinión es importante. Puede presentar sus quejas o sugerencias a través de los siguientes medios

 • Hojas de quejas y sugerencias a disposición de los usuarios en las torres de vigilancia y en las oficinas de Turismo del Ayuntamiento.
 • Dirección de correo electrónico de contacto: turisme@manacor.org
 • A través de les encuestas de satisfacción que periódicamente se reparten en las playas
 • Passarel·les d’accés per a discapacitats
 • Serveis higiènics públics i adaptats a persones amb discapacitat
 • Rentapeus
 • Recollida selectiva de residus
 • Servei de neteja
 • Lloguer d’ombrel·les i hamaques
 • Xarxa de volei (s’Illot, Porto Cristo, s’Estany d’en Mas i Cala Murada)
 • Cadira amfíbia per a persones amb discapacitat (S’Illot, Porto Cristo)
 • Aparcament públic i aparcament per a persones amb discapacitat
 • Cartells d’informació sobre els serveis de la platja
 • Anàlisi i control de la qualitat de l’aigua de bany i de la presència de fongs a la superfície de dutxes i rentapeus
 • Sistema de recollida i tractament de queixes i suggeriments

COMPROMISOS

 • Neteja manual de l’arena i control de la qualitat.
 • Correcta gestió de les restes de posidònia acumulades en funció de la temporada, quantitat i tipus de platja.
 • Neteja i manteniment de les instal·lacions per a evitar riscos higiènic-sanitaris, especialment els derivats de la Covid-19.
 • Recollida selectiva de residus i freqüència de retirada adequada per a evitar acumulacions i males olors.
 • Control de la qualitat de l’aigua de bany per a assegurar unes condicions higiènic-sanitàries òptimes, amb la realització d’analítiques periòdiques i exposició pública dels resultats.
 • Realització d’enquestes als usuaris per conèixer el seu grau de satisfacció.
 • Tractament de les queixes i suggeriments dels usuaris.
 • Supervisió de les feines realitzades per l’empresa de servei i altres empreses contractistes per avaluar els seus serveis.

INDICADORS

La Delegació de Turisme de l’Ajuntament de Manacor disposa d’un Sistema de Gestió de la Qualitat que inclou una sèrie d’indicadors per al seguiment de l’eficàcia i eficiència dels serveis que es presten:

 • Percentatge de satisfacció – qualitat de cada servei a través de l’enquesta a usuaris.
 • Nombre de queixes relacionades amb cada servei.
 • Nombre d’irregularitats en la supervisió dels serveis.
 • Nombre d’avisos de salvament i primers auxilis.
 • Compliment temps de resposta en el servei de socorrisme i salvament.
 • Compliment temps de resposta establert en el Pla de manteniment d’instal·lacions.
 • Compliment resultat anàlisi qualitat de l’aigua de bany.
 • Compliment anàlisi superfície rentapeus.

OBJECTIUS

Anualment es defineixen uns objectius de qualitat per a totes les platges, amb la intenció de millorar les infraestructures i la qualitat del servei que s’ofereix als usuaris. Els objectius aprovats per a la present temporada poden consultar-se a la web de turisme www.visitmanacor.com.

SISTEMA DE QUEIXES I SUGGERIMENTS:

La vostra opinió és important. Podeu presentar les vostres queixes o suggeriments a través dels següents mitjans

 • Fulls de queixes i suggeriments a disposició dels usuaris a les torres de vigilància i a les oficines de Turisme de l’Ajuntament.
 • Direcció de correu electrònic de contacte: turisme@manacor.org
 • A través de les enquestes de satisfacció que periòdicament es reparteixen a les platges.

 

Normes d'ús de les platges de Manacor
APP Platges de Mallorca
La importància de la Posidònia oceànica

Notícies

Encara no hi ha notícies d'aquest tema

Platges

Menú